Podmazivanje ležajeva točkova

Lezaj tocka

Pošto se ležajevi točkova uglavnom ne pregledaju pre nego što dođe vreme za servisiranje kočnica, oni su obično manje kontrolisani u odnosu na druge delove automobila. Sva četiri točka imaju ležajeve od kojih s vremena na vreme moraju da se održavaju ležajevi prednjih točkova kod vozila sa zadnjim pogonom, to podrazumeva i podmazivanje ležajeva točkova. Ležajevi zadnjih točkova su ili fabrički podmazani tokom montaže ili se podmazuju uljem za zadnju osovinu tako da im periodično servisiranje nije potrebno. Na vozilima sa prednjim pogonom moraju da se održavaju ležajevi koji se nalaze na zadnjim točkovima.

Napomena: Iako se sledeći postupak odnosi na podmazivanje ležajeva prednjih točkova kod vozila sa zadnjim pogonom, u suštini je isti i za vozila sa prednjim pogonom. Očigledna razlika je u tome što se podiže zadnji, a ne prednji deo vozila.

Potreba za periodičnim održavanjem ležajeva točkova ne može da bude suviše velika. Jedna od funkcija pravilno podešenih i servisiranih ležajeva prednjih točkova jeste da omogući tiho, nesmetano okretanje točka sa minimalnim trenjem. Predviđeno je da ležajevi izdrže ogromno opterećenje pod veoma različitim uslovima u pogledu puta i brzine – što uključuje bočni potisak kada se vozilo kreće u zavoju, kao i jake udarce kad naleti na rupe, ivičnjake ili druge prepreke. Opsta pouzdanost vozila, kočenje, upravljanje i rukovanje bill bi ugroženi, ako bi ležajevi točkova otkazali.

Ležajevi točkova trebalo bi da se servisiraju svake dve godine, posle svakih 30.000 kilometara ili kako je već proizvođač označio. Servisiranje jednom godišnje ili posle svakih 15.000-20.000 kilometara nije neuobičajeno ako je vozilo podvrgnuto velikim klimatskim promenama ili velikim opterećenjima. Pravilno servisiranje ležajeva uključilo bi rasklapanje, čišćenje, proveru, podmazivanje i pravilno podešavanje ležajeva točkova.

Kod vozila sa zadnjim pogonom, prednji točkovi su oslonjeni na unutrašnji i spoljašnji ležaj točka. Ležajevi prednjih točkova moraju biti dovoljno pritegnuti da bi točkovi bili propisno centrirani, ali da omogućavaju slobodno okretanje točka. Na većini vozila sa prednjim pogonom, prednji točkovi su fabrički zaptiveni te ne mogu da se podmazuju.

Doboš-kočnice

Ležajevi prednjih točkova na vozilima koja imaju doboš-kočnice, ili ležajevi zadnjih točkova kod vozila sa prednjim pogonom sa zadnjim doboš kočnicama podmazuju se na sledeći način:
1. Stavite menjač u položaj za parkiranje (osim kod prednjeg pogona).

2. Skinite ukrasne poklopce sa točkova pomoću velikog odvijača ili zašiljenim vrhom ručice automobilske dizalice.

3. Pomoću ključa sa naglavkom odgovarajuće veličine, olabavite ušate navrtke koje drže točak tako što ćete ih okrenuti za otprilike jedan krug.

4. Stavite klinove iz prednjih i zadnjih točkova da biste sprečili pokretanje automobila.

5. Podignite prednji (ili zadnji) deo automobila pomoću dizalice tako da se točkovi odignu od zemlje.

6. Postavite sigurnosna postolja ispod automobila da biste obezbedili siguran oslonac.

lezaj točka

Presek pokazuje sklop ležajeva smeštenih u rotoru disk-kočnice (1). Na slici su prikazani: (2) zaštitna kapa. (3) otvor za rascepku. (4) sigurnosna navrtka. (5) spoljašnji ležaj. (6) vreteno. (7) unutrašnji ležaj i (8) glavčina točka.

7. Skinite navrtke sa oba točka i stavite ih u odgovarajući ukrasni poklopac točka da se ne izgube. Većina ovih navrtki može se skinuti okretanjem u suprotnom pravcu od kretanja kazaljki na satu. Međutim, na nekim tipovima vozila, navrtke mogu da imaju levi navoj i u tom slučaju označene su slovom »L«. Ako vas automobil ima navrtke sa levim navojem, okrenite ih u pravcu kretanja kazaljki na satu da biste ih olabavili.

8. Skinite sklop točka i pneumatika sa jedne strane automobila. Ovo će vam omogućiti lakše skidanje sklopa doboša i glavčine i smanjiti mogućnost oštećenja kočnica i delova ležajeva.

9. Skinite zaštitnu kapu pomoću velikih klešta u kombinaciji sa odvijačem. Uhvatite kapu kleštima i skinite je odvijačem.

10. Skinite rascepku. Napomena: sklop ležaja točka učvršćen je pomoću jedne ili dve navrtke. Ako postaje dve navrtke, spoljašnja ili sigurnosna navrtka je krunasta i pričvršćena je pomoću rascepke; unutrašnja navrtka služi za podešavanje položaja ležaja. Ako postoji samo jedna navrtka, tada ona služi za podešavanje položaja, a pričvršćena je rascepkom.

11. Upotrebite ključ da biste skinuli navrtku ili navrtke i podlošku. Ako se navrtka ili navrtke ne mogu skinuti okretanjem u smeru suprotnom kretanju kazaljki na sati, pokušajte okretanje u smeru kretanja kazaljki na satu.

12. Protresite sklop doboša i glavčine da biste olabavili spoljašnji ležaj. Radite to pažljivo da ležaj ne bi pao na pod. Budite spremni da ga pridržite rukom. Stavite spoljašnji ležaj, podlošku i navrtku za podešavanje na čistu krpu

lezaj točka

Na slici je prikazan sklop prednjeg točka vozila sa doboš-kočnicama. Sastavni delovi su: (1) zaštitna kupa, (2) rascepka. (3) navrtka za podešavanje, (4) podloška, (5) spoljašnji ležaj, (6) prsten spoljašnjeg ležaja, (7) navrtka, (8) zavrtanj točka, (9) doboš-kočnica. (10) točak (11) unutrašnji prsten ležaja, (12) unutrašnji ležaj i (13) zaptivač.

13. Skinite sklop doboša i glavčine. Pazite da se unutrašnji ležaj ne vuče po vretenu. Ako skidanje ne ide lako, probajte da popustite točkić za podešavanje kočnice pomoću odgovarajuće kašike za kočnice. Na novim tipovima vozila opremljenim kočnicama koje se automatski podešavaju, biće potreban dugačak, tanak odvijač da bi se samopodešavajuća poluga odmakla od zaustavnog kotura. Upozorenje: Dok su sklop doboša i glavčina skinuti sa automobila, pazite da mast ili prašina ne dođu u dodir sa površinom doboša ili oblogama kočnice. Prašina ili mast na ovim površinama mogu da prouzrokuju umanjenu sposobnost ili potpuni gubitak sposobnosti kočenja.

14. Stavite sklop doboša i glavčine na stranu.
Upozorenje: Pošto se obloge kočnica habaju, stvara se prašina koja, sadrži azbest. Ako ne pazite, može da vam uđe pod kožu ili, što je još gore, u pluća. Nemojte da oduvate ovu prašinu. Najbolje bi bilo da nosite zaštitnu masku ili respirator dok čistite kočioni mehanizam i doboše, a da prašinu uklonite usisivačem za prašinu ili tečnim rastvaračem. Izbegavajte udisanje prašine!

15. Koristeći neku nezapaljivu tečnost za čišćenje koja se maže kupiti u prodavnicama auto-delova, operite ležajeve od masti, tako što ćete ih dobro trljati sve dok se sva mast ne rastvori.

16. Stavite ležaj na čistu površinu i pustite ga da se osuši na vazduhu.

lezaj

Kod ležaja proverite držač kotrljanih tela – kavez (1), unutrašnji prsten (2), spoljašni prsten (3), kao i da na ležajevima nema oštećenja kao što su pukotine (4), urezi (5) ili ljuštenje (6).

17. Proverite da li je ležaj izlizan, odnosno da li su se pojavile pukotine, urezi, ogrebotine ili korozija (što ne bi trebalo da se dogodi osim u posebnim uslovima), odnosno da li je okrnjen ili se ljuska. Ako nije u dobrom stanju, treba ga zameniti. Nove ležajeve treba podmazati pre montiranja.

18. Pod pretpostavkom da je vas ležaj u dobrom stanju, spremite se da ga podmažete. Za ovo će vam biti potrebna posebna mast za ležajeve točkova koja se nabavlja u prodavnicama auto-delova. Stavite komadić masti na ruku i utrljajte je u ležaj. Premažite tankim slojem masti unutrašnjost glavčine i vreteno.

19. Stavite ležaj sa strane na čistu površinu i skinite unutrašnji ležaj. Ovo se radi na sledeći način:
A. Dok je unutrašnji deo doboša kočnice okrenut nadole, udarite lako držač kotrljajnih tela (kavez) čekićem, drvenim štapom ili mesinganim probijačem.

matica
Pritegnite navrtke za podešavanje na odgovarajući obrtni moment, a zatim ih okrenite unazad za 1/6 do 1/4 obrtaja da biste ubacili rascepku
.

mehanizam
Na mnogim vozilima koja imaju kočnice sa automatskim podešavanjem biće potreban dugačak tanak odvijač (1) da bi se samopodešavajuća polugu (2) odmakla od zaustavnog kotura (3), dok se kašika za kočnice (4) koristi da bi se zaustavni kotur okrenuo i podesila obloga (5).

B. Kada se ležaj dovoljno olabavi, skinite ga ručno, kao i njegov zaptivač

20. Ponovite postupak u pogledu čišćenja, provere i podmazivanja za unutrašnji ležaj kao sto je naznačeno za spoljašnji ležaj pod tačkama 15 do 18.

21. Vratite podmazani unutrašnji ležaj nazad na svoje mesto

22. Nabavite nov zaptivač za unutrašnji ležaj u prodavnici auto-delova. Montirajte nov zaptivač i tapkajući komadom drveta nanesite na njegovu unutrašnju stranu tanak sloj masti. Pazite da ga ne iskrivite dok ga montirate. Savijeni ili polomljeni zaptivač propuštaće mast.

23. Navucite sklop doboša i glavčine na vreteno

24. Vratite na mesto spoljašnji ležaj, podlošku i navrtku za podešavanje položaja.

25. Podesite ležaj točka.
Napomena: Uvek se treba pridržavati uputstva proizvođača. Ako nemate odgovarajuće upustvo, pratite sledeće osnovne postupke za podešavanje ležajeva točkova.

A. Izmerite merilom unutrašnji prečnik glavčine na mestu spoljašnjeg ležaja. Ako je veličina unutrašnjeg prečnika 45 mm ili veća, pritegnite navrtku za podešavanje moment ključem na 23 Nm dok okrećete točak rukom.

B. Pošto ste zategli navrtku za podešavanje na odgovarajući obrtni momenat, okrenite navrtku unazad za 1/6 do 1/4 obrta da biste centrirali rascepku kroz odgovarajući otvor u navitci i vretenu.
Napomena: Ako postoji sigurnosna navrtka, vratite je na svoje mesto i podesite je tako da otvor rascepke stoji tačno naspram otvora u vretenu.

Napomena: Ako je položaj doboš-kočnice bio promenjen tokom podmazivanja, biće potrebno podešavanje kočnice.

26. Namestite novu rascepku kroz navrtku za podešavanje ili kroz sigurnosnu navrtku i vreteno. Savite krajeve rascepke oko navrtke pomoću klešta.

27. Vratite zaštitnu kapu kao i sklop točka i pneumatika tako što ćete postupke iz tačaka 7-9 ponoviti obrnutim redom.
Napomena: Neki tipovi vozila opremljeni su opružnim amortizerom koji se nalazi u zaštitnoj kapi. Pazite da krajevi rascepke ne dođu u dodir sa ovim amortizerom.

28. Ponovite postupak 8-27 da biste podmazali krajeve na drugom prednjem točku.

29. Pošto su ležajevi oba prednja točka podmazani, spustite automobil tako što ćete ponoviti postupke 1-6 obrnutim redom.

Disk-kočnice

Postupak za podmazivanje i proveru ležajeva prednjih točkova na vozilima sa disk-kočnicom u osnovi je isti kao i za doboš-kočnice. Jedini izuzetak je u tome da stega disk-kočnice mora da se skine pre nego što se skine sklop disk-kočnice sa glavčine točka.

Svaki proizvođač ima različit sistem montiranja stege. Postupak se u suštini sastoji od pronalaženja i skidanja zavrtanja za pričvršćivanje stege i osovinica stege sa navojem koji pričvršćuju stegu za noseću konstrukciju vozila. Tokom skidanja stege, obično se ne preporučuje rastavljanje hidrauličnog kočionog cevovoda. Ako se to radi, biće potrebno ispustiti vazduh iz kočione instalacije. Pazite da stega ne visi na kočionom cevovodu, već je poduprite komadom žice.

disk-kočnice

Svaki proizvođač ima različit sistem montiranja stege, zbog toga treba pronaći i skinuti zavrtnje za pričvršćivanje stege i osovinica stega kako bi se došlo do ležajeva. Ovde su prikazani: (1) stega, (2) spoljašnja kočiona pločica, (3) unutrašnja kočiona pločica, (4) glavčina i disk, (5) prsten, (6) zavrtanj za pričvršćivanje stege. (7) zavrtanj za pričvršćivanje štitnika, (8) štitnik, (9) radijalni zaptivač i (10) rukavac prednjeg toška i vreteno.

Napomena: Kada montirate stegu posle podmazivanja ležajeva, obavezno upotrebite moment ključ za pritezanje zavrtnja. Zavrtnji za pričvršćivanje stege pričvršćuju je direktno za rukavac prednjeg točka i treba da budu pritegnuti odgovarajućim obrtnim momentom. Nepridržavanje odgovarajućih uputstava u pogledu veličine obrtnog momenta za pritezanje stege, prouzrokovaće oštećenje njenih sastavnih delova ako se zavrtnji suviše pritegnu ili će stega biti labava ako su manje pritegnuti nego što je predviđeno.

Pritezanje ležajeva točkova na automobilima sa disk-kočnicama veoma je važno. Ako ne postoji uputstvo, koristite osnovna uputstva data u tački 25. Svi ostali postupci za podmazivanje ležajeva prednjih točkova na disk-kočnicama isti su kao i za doboš-kočnice.

Izvor slika i teksta: Knjiga Popravi sam svoj auto

Izvor: www.autoknjiga.com

Be the first to comment on "Podmazivanje ležajeva točkova"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*